Dnia 22 listopada 2021 r. Uchwałą nr 4566/VI/21 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD (w zakresie EFRR i EFS) rozpatrywanych w ramach procedury odwoławczej w listopadzie 2021 roku

 

Uchwała nr 4566 VI 21 z dn. 22.11.2021 r. w sprawie wolnych środków dla procedury odwoławczej

UZASADNIENIE dla procedury odwoławczej

Załącznik do uchwały w sprawie wolnych środków dla procedury odwoławczej