Dnia 24 stycznia 2022 r. Uchwałą nr 4825/VI/22 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD (w zakresie EFRR i EFS) rozpatrywanych w ramach procedury odwoławczej w styczniu 2022 roku.

Uchwała nr 4825 VI 22 z dn. 24.01.2022 r. w sprawie wolnych środków dla procedury odwoławczej

UZASADNIENIE dla procedury odwoławczej

Załącznik do uchwały w sprawie wolnych środków dla procedury odwoławczej