Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, Działania 4 – Środowisko i zasoby Poddziałania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych

Regulamin konkursu

Ogłoszenie o konkursie

– Załączniki znajdują się TUTAJ

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego