Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 6.1.2 C Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT WROF – Budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, wyposażenie, modernizacja oraz adaptacja infrastruktury prowadzonej przez podmioty opieki nad dziećmi do 3 roku życia (np. żłobki, kluby malucha).

Komunikat dla Wnioskodawców

Ogłoszenie o naborze wraz z pełną dokumentacją konkursową znajdują się w poniższych załącznikach.

Ogloszenie o konkursie. docx

Regulamin konkursu. docx

Załacznik nr 1 do regulaminu Kryteria wyboru. docx

Zalacznik nr 2 do regulaminu Wskaźniki. docx

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Dane GUS.docx

Wzór Decyzji. zip

Wzór Umowy. zip

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z pozytywnymi opiniami.pdf