Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałanie 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOF (Infrastruktura szkół ponadgimnazjalnych ogólnokształcących).

Aktualizacja na dzień 24.03.2016!

Informujemy, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego zmienił termin rozpoczęcia składania wniosków o dofinansowanie projektów z dnia 31 marca 2016 r. na dzień 09 maja 2016 r. (data zakończenia przyjmowania wniosków pozostaje bez zmian) oraz wprowadził obok formy elektronicznej także papierową formę składnia wniosków o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Komunikat 7.2 – zmiana formy oraz terminu rozpoczęcia składania wniosków 24.03.2016.docx

Regulamin konkursu i ogłoszenie-plik zip.

======================================================

Załączniki znajdują się tutaj – kliknij.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z pozytywnymi opiniami.