Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu oraz GMINA WROCŁAW pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie  9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałania nr 9.2.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – ZIT WrOF.

Aktualizacja na dzień 12.04.2016.

Regulamin konkursu i ogłoszenie

Regulamin konkursu i ogłoszenie   dokumenty nieaktualne

Załączniki