Dotyczy naborów nr:
RPDS.04.02.01-IZ.00-02-122/16
RPDS.04.02.02-IZ.00-02-123/16
RPDS.04.02.03-IZ.00-02-124/16

W Regulaminie ww. konkursów w punkcie 14. Forma konkursów (informacja na jakie etapy zostały podzielone konkursy) zawarto zapis, że ocena formalna złożonych wniosków o dofinansowanie trwa nie dłużej niż 20 dni od daty zakończenia naboru.

W związku z przyjętymi kryteriami ogólnymi obligatoryjnymi (bez możliwości dokonania korekty) „Kwalifikowalność typu projektu” oraz „Zgodność z dokumentami strategicznymi”, pojawiły się kluczowe wątpliwości co do sposobu przeprowadzania oceny formalnej. Ma to związek ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju odnośnie podejścia do badania zgodności projektów z dokumentami strategicznymi, tj. Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz Masterplanem. Problem zbieżności z KPOŚK oraz Masterplanem  dotyczy wszystkich 16 RPO oraz programu POIŚ.

Zgodnie z pkt. 7 rozdziału 3 „Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów”, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 informuje, że  termin zakończenia oceny formalnej zostaje wydłużony do czasu uzyskania ostatecznego stanowiska Ministerstwa Rozwoju w przedmiotowej sprawie (13 lipca br. skierowano zapytanie do MR), wraz z uwzględnieniem niezbędnego okresu na dokonanie prawidłowej weryfikacji złożonych wniosków o dofinansowanie.