W związku z pytaniami Wnioskodawców zwraca się uwagę na bardzo ważny zapis w pkt. 4 Regulaminu: Przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegających dofinansowaniu: Zgodność projektu z projektem ujętym w programie rewitalizacji: Co do zasady w każdym projekcie zakres prac wskazany we wniosku o dofinansowanie nie może być większy niż wskazany wcześniej w programie rewitalizacji.