Informujemy, że zakończony został termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa Poddziałania 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF Schematu 1.2.C.b 

Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację” (nr naboru RPDS. 01.02.01-IP.01-02-180/16).
 
W dniu 9 stycznia 2017 r. zarejestrowano 5 wniosków, na łączną kwotę dofinansowania 20 480 180,60 PLN. Alokacja na konkurs: 24 720 980 PLN.
Alokacja została wyczerpana w 82,9%.