Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

zakończyła przyjmowanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach naboru nr:

RPDS.03.03.02-IP.01-02-332/18

Oś priorytetowa 3

Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.3

„Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”

Poddziałanie 3.3.2 ZIT WrOF

Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym

-ZIT WrOF”

Typ 3.3 e

Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekty niegrantowe

 

 

Liczba zarejestrowanych wniosków:  1 szt.

Wnioskowana kwota dofinansowania:  5 801 417,33

Procent wykorzystanej alokacji: 94 %