Informujemy, że dla naboru RPDS.09.01.02-IP.02-02-009/15 w ramach Poddziałania 9.1.2  Aktywna integracja – ZIT WrOF zatwierdzona została lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny formalno-merytorycznej.