Informacja  o rozstrzygnięciu naboru na wybór Partnera do projektu pn.:

„Wzmocnienie wiedzy o ekologii  w wybranych szkołach z 37 gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia”.

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. z 2022 poz. 1079 ze zm.) Gmina Wrocław zawiadamia, że w wyniku oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ogłoszonym otwartym naborze na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji  projektu  pn.  „Wzmocnienie wiedzy o ekologii  w wybranych szkołach z 37 gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia, w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027”, działanie 8.1 Dostęp do edukacji, 

Typ projektu: 8.1 E Działania z zakresu edukacji ekologicznej

dla ZADANIA 3: zajęcia teoretyczne i praktyczne dla uczniów z przedziału klas IV-VI z zakresu niskoemisyjnego transportu, jakim jest rower,

została wybrana oferta stowarzyszenia:

Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, ul. Białoskórnicza 26, 50-134 Wrocław.