Informacja o rozstrzygnięciu naboru na wybór Partnera do projektu pn.: „Wzmocnienie wiedzy o ekologii w wybranych szkołach z 37 gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia”

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. z 2022 poz. 1079 ze zm.) Gmina Wrocław zawiadamia, że w wyniku oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ogłoszonym otwartym naborze na Partnera  do wspólnego przygotowania i realizacji  projektu  pn.  „Wzmocnienie wiedzy o ekologii  w wybranych szkołach z 37 gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia, w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027”, działanie 8.1 Dostęp do edukacji,

Typ projektu: 8.1 E Działania z zakresu edukacji ekologicznej

dla ZADANIA 2: wycieczki poszerzające wiedzę ekologiczną,

została wybrana oferta fundacji:

Fundacja OnWater.pl,  Wyb. Juliusza Słowackiego 5B, 50-406 Wrocław.