Informujemy o opublikowaniu listy projektów, które spełniły kryteria oceny zgodności ze Strategią ZIT WrOF w ramach naboru nr RPDS.09.01.02-IP.02-02-206/16

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie