Informujemy o opublikowaniu zaktualizowanej Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (dla konkursów współfinansowanych z EFS). Dokument ma na celu ułatwienie wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie projektów w konkursach współfinansowanych z EFS, ogłoszonych przez IZ RPO WD 2014-2020.