Informujemy, że Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przypomina, że Wnioskodawca przystępując do konkursu i składając wniosek o dofinansowanie projektu zapewnił IZ RPO WD nie tylko o tym, że projekt jest zgodny z Regulaminem konkursu, ale przede wszystkim, że jest możliwy do zrealizowania w kształcie wskazanym w dokumentacji aplikacyjnej. Zatem Wnioskodawca winien realizować projekt w oparciu o założenia zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu. Zmiany w projekcie wymagają uprzedniej zgody IZ RPO WD na ich wprowadzenie.

Ze względu na kumulację zmian zgłaszanych przez Wnioskodawców oraz niezbędne przyspieszenie procesu kontraktacji środków, IZ RPO WD informuje wszystkich Wnioskodawców, których projekty zostały wybrane do dofinasowania, że przed zawarciem umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie nie będzie wyrażała zgody na zmiany w projekcie, inne niż:

  • zmiany wynikające z uznania wydatków za niekwalifikowalne w projekcie, w tym te stwierdzone na skutek kontroli projektu przed zawarciem umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie projektu,
  • zmiana daty rozpoczęcia realizacji projektu w sytuacji poniesienia pierwszego wydatku w projekcie,
  • zmiana daty zakończenia realizacji projektu pod warunkiem, że jest należycie uzasadniona i nie wykracza poza termin złożenia wniosku o płatność końcową wskazany w Regulaminie konkursu/Komunikacie dla Wnioskodawców wybranych do dofinansowania w ramach naborów dotyczącym możliwości wydłużenia terminu na złożenie wniosku o płatność końcową,
  • aktualizacja harmonogramu realizacji zamówień dla projektu, wyłącznie w zakresie planowanych dat zawarcia umów z wykonawcami lub wskazania daty i wartości już zawartych umów/aneksów.

W szczególnych i uzasadnionych przypadkach IZ RPO WD może wyrazić zgodę na inne, niż wyżej wymienione zmiany w projekcie, jeżeli brak ich wprowadzenia (zdaniem IZ RPO WD) uniemożliwi zawarcie umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie projektu.

Treść komunikatu również w załączniku: