Instytucja Zarządzająca RPO WD 2014-2020 informuje, że zmienia się sposób upublicznienia zapytania ofertowego w przypadku, gdy Wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, określony w komunikacie z 15 listopada 2017 roku


Od 8 stycznia 2018 roku w przypadku projektów, dla których w ramach RPO WD nie zawarto umowy (tj. w szczególności projektów w trakcie oceny, projektów umieszczonych na „listach rezerwowych”, projektów wybranych oczekujących na podpisanie umowy) zapytania ofertowe publikowane będą na stronie
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/.

Instrukcja dotycząca logowania i publikowania informacji dostępna jest na powyższej stronie.

Obowiązek nie dotyczy postępowań trwających i opublikowanych na stronie http://zamowieniarpo.dolnyslask.pl/.