Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wraz z Zarządem Województwa Dolnośląskiego podjęła decyzję o wydłużeniu naboru :Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF, Schemat 1.3 A Przygotowanie terenów inwestycyjnych oraz  Schemat 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców do 30 września 2016 r.
Przesunięcie terminu zakończenia naboru wniosków gwarantuje czas niezbędny dla złożenia kompletnej i dobrze przygotowanej dokumentacji.
Zmianie uległa także umowa o dofinansowanie projektu, w której rozszerzony został katalog obowiązków Beneficjenta w zakresie zmiany terminu składania pozwolenia na budowę oraz w zakresie obowiązku monitorowania zysku operacyjnego nieprzewidzianego we wniosku o dofinansowanie.

Zaktualizowana dokumentacja jest dostępna pod naborem oraz na stronie DIP.