Instytucja Zarządzająca RPO WD 2014-2020, w związku z pytaniami zgłaszanymi przez Wnioskodawców do ogłoszonych konkursów w schemacie 4.5.C.
Projekty dotyczące zabezpieczenia obszarów miejskich do 100 tys. mieszkańców
przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami
(przede wszystkim w zakresie zagospodarowania wód opadowych),
w tym systemy zbierania i retencjonowania wody opadowej, budowa/ modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
składa następujące wyjaśnienia.

W wyniku pytań dotyczących interpretacji infrastruktury towarzyszącej kanalizacji deszczowej wymienionej w przedmiocie konkursów, zwraca się uwagę, iż działaniami podejmowanymi w ramach projektu mogą być jedynie działania przyczyniające się do odprowadzania, zatrzymania, retencjonowania, wykorzystania lub oczyszczania wód opadowych. Nie można zatem w tym katalogu infrastruktury towarzyszącej umieścić wydatków np. związanych z budową/remontem drogi, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej. Wydatki związane z budową drogi oraz jej oświetlenia należy nie uwzględniać (zarówno jako kwalifikowalne jak i niekwalifikowalne wydatki) w ramach projektu ubiegającego się o dofinansowanie. Natomiast wydatki dot. kanalizacji deszczowej winny być wyodrębnione i weryfikowalne w trakcie oceny wniosków o płatność. Rekomenduje się, aby na tym etapie realizacji projektu w celu zapewnienia przejrzystości rozliczeń dot. dofinansowanej kanalizacji deszczowej, Beneficjent posiadał osobne faktury na przedmiotowy zakres lub wyodrębnione pozycje na fakturze/protokole odbioru.

Ponadto, w przedmiocie zakresu ogłoszonych konkursów, możliwa jest kwalifikowalność wydatków w ramach projektu dot. zbiorników wód opadowych stanowiących element kanalizacji deszczowej.

Wobec pojawiających się nowych dostępnych informacji do weryfikacji liczby ludności jako kryterium dostępowego, należy mieć na uwadze, iż zastosowanie mają obowiązujące w ramach kryteriów oceny zapisy odnoszące się do publikacji GUS „Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym” aktualnej na dzień ogłoszenia naboru, tj. zamieszczonej pod adresem https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ powierzchnia-i-ludnosc-w-przekroju-terytorialnym-w-2018-roku,7,15.html .

W ramach ogłoszonych naborów w schemacie 4.5.C. nie ma możliwości dofinansowania wydatków Ochotniczej Straży Pożarnej, których projekty mogły otrzymać wsparcie w ramach schematu 4.5.D: Projekty dotyczące wsparcia jednostek ratowniczych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), m.in.: zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii. Dla schematu tego obowiązują oddzielne kryteria jak również wskaźniki, nie przewidziane w ogłoszonych naborach do schematu 4.5.C. Zatem projekty z tego zakresu nie będą dofinansowywane w ramach schematu 4.5.C. Wnika to z zapisów RPO WD ustalonych z KE, która wyraziła zgodę na dofinansowanie tego typu projektów tylko do 5% alokacji, której limit obecnie jest już wyczerpany.