W dniu 29.04.2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę, na mocy której dla Działania 5.1 Drogowa dostępność transportowa w Osi Priorytetowej 5 Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – Typ 5.1 D inwestycje w drogi lokalne dotyczące przebudowy lub rozbudowy dróg lokalnych przyjęte zostały zmiany Regulaminów w ramach konkursów nr:

05.01.01-IZ.00-02-097/16 dla Poddziałania 5.1.1 Drogowa dostępność transportowa – konkursy horyzontalne;
05.01.02-IZ.00-02-098/16 dla Poddziałania 5.1.2 Drogowa dostępność transportowa – ZIT WrOF;
05.01.03-IZ.00-02-099/16 dla Poddziałania 5.1.3 Drogowa dostępność transportowa – ZIT AJ.
 
Zmiany w Regulaminach (i tym samym w Ogłoszeniach) wynikają z zastosowania w przedmiotowych konkursach nowego narzędzia informatycznego do składania wniosków – Generatora wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępnego na stronie www.snow-umwd.dolnyslask.pl.   W miejsce dotychczasowego Załącznika nr 4 do Uchwały „Zakres informacji wymagany na etapie sporządzania wniosku o dofinansowanie wraz ze wskazówkami pomocnymi przy wypełnianiu wniosku (EFRR)” zostaje wprowadzony dokument pod nazwą „Wykaz informacji, których należy udzielić ubiegając się o dofinansowanie projektu”.

Szczegółowe informacje można znaleźć TUTAJ