W  dniu  29.04.2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę, namocy   której   dla  Działania  7.1  Inwestycje  w  edukację  przedszkolną,podstawową    i    gimnazjalną   (Infrastruktura   szkół   podstawowych   igimnazjalnychw  Osi  Priorytetowej  7  Infrastruktura  edukacyjna  Regionalnego ProgramuOperacyjnego  Województwa  Dolnośląskiego 2014-2020 przyjęte zostały zmianyRegulaminów w ramach konkursów:nr  RPDS.07.01.01-IZ.00-02-072/16 dla Poddziałania 7.1.1 Inwestycje wedukację   przedszkolną,   podstawową   i   gimnazjalną   –  konkursyhoryzontalne;nr  RPDS.07.01.01-IZ.00-02-073/16 dla Poddziałania 7.1.1 Inwestycje wedukację   przedszkolną,   podstawową   i   gimnazjalną   –  konkursyhoryzontalne – nabór na OSI;nr  RPDS.07.01.02-IZ.00-02-074/16 dla Poddziałania 7.1.2 Inwestycje wedukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT WrOF;nr  RPDS.07.01.03-IZ.00-02-075/16 dla Poddziałania 7.1.3 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT AJ.

Zmiany  w Regulaminach (i tym samym w Ogłoszeniach) wynikają z zastosowaniaw  przedmiotowych  konkursach nowego narzędzia informatycznego do składaniawniosków  –  Generatora  wniosków  o  dofinansowanie  EFRR  – dostępnego nastronie  www.snow-umwd.dolnyslask.pl.  W miejsce dotychczasowego Załącznikanr  5  do  Uchwały  „Zakres  wniosku  o  dofinansowanie  projektu  wraz  zewskazówkami  pomocnymi  przy ich wypełnianiu”, zostaje wprowadzony dokumentpod  nazwą  „Wykaz  informacji,  których  należy  udzielić,  ubiegając  sięo dofinansowanie projektu”.

Szczegółowe informacje można znaleźć TUTAJ (link dohttp://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-poddzialania-7-1-2-inwestycje-w-edukacje-przedszkolna-podstawowa-i-gimnazjalna-zit-wrof/).