W dniu 29.04.2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę, na mocy której dla Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową (Infrastruktura szkół ponadgimnazjalnych ogólnokształcących) w Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przyjęte zostały zmiany Regulaminów w ramach konkursów nr:

Zmiany w Regulaminach (i tym samym w Ogłoszeniach) wynikają z zastosowania w przedmiotowych konkursach nowego narzędzia informatycznego do składania wniosków – Generatora wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępnego na stronie www.snow-umwd.dolnyslask.pl.   W miejsce dotychczasowego Załącznika nr 5 do Uchwały „Zakres wniosku o dofinansowanie projektu wraz ze wskazówkami pomocnymi przy ich wypełnianiu”, zostaje wprowadzony dokument pod nazwą „Wykaz informacji, których należy udzielić, ubiegając się o dofinansowanie projektu”.     

Szczegółowe informacje można znaleźć TUTAJ (link do http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-poddzialania-7-2-2-inwestycje-w-edukacje-ponadgimnazjalna-w-tym-zawodowa-zit-wrof/ ).