W dniu 28.04.2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę, na mocy której dla Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową (Infrastruktura szkół ponadgimnazjalnych zawodowych) w Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przyjęte zostały zmiany Regulaminów w ramach konkursów nr:

Zmiany w Regulaminach (i tym samym w Ogłoszeniach) wynikają z zastosowania w przedmiotowych konkursach nowego narzędzia informatycznego do składania wniosków – Generatora wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępnego na stronie snow-umwd.dolnyslask.pl. W miejsce dotychczasowego Załącznika nr 5 do Uchwały „Zakres wniosku o dofinansowanie projektu wraz ze wskazówkami pomocnymi przy ich wypełnianiu”, zostaje wprowadzony dokument pod nazwą „Wykaz informacji, których należy udzielić, ubiegając się o dofinansowanie projektu”.

W związku z wdrożeniem nowego narzędzia informatycznego do składania wniosków o dofinansowanie zmianie ulega termin rozpoczęcia składania wniosków – z 4 maja 2016 r. na 6 maja 2016 r. (bez zmian pozostaje termin zakończenia składania wniosków).  Ponadto wprowadzono również zmiany uszczegóławiające zapisy Regulaminu konkursu skierowanego do OSI (RPDS.07.02.01-IZ.00-02-091/16) poprawiające czytelność podziału pomiędzy konkursami horyzontalnymi a konkursami skierowanymi do OSI. 

Szczegółowe informacje można znaleźć TUTAJ (link do http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-poddzialania-7-2-2-inwestycje-w-edukacje-ponadgimnazjalna-w-tym-zawodowa-zit-wrof-infrastruktura-szkol-ponadgimnazjalnych-zawodowych/).