Informacja o ogłoszeniu nowych naborów w ramach Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe,w związku z anulowaniem dotychczasowych.

        Podstrona:
Zgodnie z harmonogramem konkursów RPO WD w dniu 30 listopada 2015 r. zostały ogłoszone w ramach Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe w Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 następujące konkursy:

W Regulaminach tych konkursów Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) zastrzegła sobie prawo do anulowania konkursu, między innymi w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej, której IOK nie mogła przewidzieć w chwili ogłoszenia konkursu, a której wystąpienie czyni niemożliwym lub rażąco utrudnia kontynuowanie procedury konkursowej lub stanowi zagrożenie dla interesu publicznego. Na podstawie powyższego zapisu, Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę NR  2132/V/16 z dnia 29 kwietnia br. anulowania konkursów ogłoszonych 30 listopada 2015 r. w Działaniu 4.3.

Decyzja wynika z działań mających na celu dostosowanie lokalnego systemu informatycznego do potrzeb realizacji naboru. Trwające prace zapewnią lepszą funkcjonalność generatora wniosków oraz wyeliminują dotychczas występujące niedogodności.  Jednocześnie w związku z anulowaniem konkursów z dnia 30.11.2015 r. w ramach Działania 4.3 ogłoszono tożsame konkursy z zastosowaniem nowego narzędzia naboru wniosków.

Szczegółowe informacje o nowym naborze w ramach Poddziałania 4.3.2 – ZIT WrOF można znaleźć TUTAJ (link do  http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-poddzialania-4-3-2-dziedzictwo-kulturowe-zit-wrof/ ).