W związku z pojawiającymi się prośbami o wydłużenie okresu realizacji projektów,  a także biorąc pod uwagę zmianę ustawy wdrożeniowej oraz  ograniczenia wynikające z art. 52a o kategorycznym brzmieniu (brak wyjątków): „Umowa o dofinansowanie projektu oraz decyzja o dofinansowaniu projektu mogą zostać zmienione, w przypadku gdy zmiany nie wpływają na spełnianie kryteriów wyboru projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną tego projektu IZ RPO WD informuje, iż nie ma możliwości wydłużania okresu realizacji projektów konkursowych poza okres wskazany w Regulaminie konkursu dla tych naborów, dla których okres realizacji projektu był przedmiotem oceny kryteriów formalnych, a regulamin nie dopuszczał możliwości jego zmiany. Możliwe jest jedynie przesunięcie okresu realizacji projektów o czas odpowiadający przekroczeniu długości procesów oceny mających wpływ na orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru i wyboru projektów przez Instytucję Organizującą Konkurs (np. wybór projektów w terminie późniejszym, niż data rozstrzygnięcia naboru).