Komunikat  IZ RPO WD w sprawie metodologii wyliczania w ramach procedury odwoławczej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów

Z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia kwestii sposobu wyliczania na potrzeby procedury odwoławczej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów, o której mowa w art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (dalej: ustawa wdrożeniowa), IZ RPO WD 2014-2020 Uchwałą nr 3721/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 maja 2017 r. przyjęła, że kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów to wartość „L” pomniejszona o wartość projektów wybranych, ale niezakontraktowanych w ramach RPO WD. Wartość „L” jest wyznaczana przez Ministerstwo Finansów jako limit wartości środków wspólnotowych, które można zaangażować w danym miesiącu w ramach zawieranych umów o dofinansowanie/podejmowanych decyzji o dofinansowaniu (kontraktacji) w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD. Limit ten nie zawiera środków rezerwy wykonania, która jest przyznawana warunkowo.

Dostępność środków wykazana zgodnie z powyższą metodologią, dodatkowo z zastrzeżeniem limitów w programie wynikających w zapisów programowych, dotyczących np. Działania 4.5 (na działania jednostek ratowniczych przeznaczone zostanie nie więcej niż 5% alokacji PI) czy Działania 5.1 (środki przeznaczone na dofinansowanie dróg lokalnych nie przekroczą maksymalnie 15% alokacji programu przeznaczonej na transport drogowy), stanowi podstawę do ewentualnego rozpatrywania protestów złożonych w ramach procedury odwoławczej, zarówno w przypadku projektów wybieranych w trybie konkursowym, jak i pozakonkursowym.

W związku z tym, że limit „L” jest określany na dany miesiąc (około ósmego dnia każdego miesiąca, po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Finansów), decyzje o wyniku rozstrzygnięcia/pozostawieniu protestów bez rozpatrzenia, będą podejmowane uwzględniając limit „L” obowiązujący na miesiąc, w którym dany protest zostanie rozstrzygnięty/postawiony bez rozpatrzenia.

Zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD w związku z procedurą odwoławczą, będzie publikowane na stronach: