W związku z ogłoszonym konkursem w ramach Poddziałania 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe –  ZIT WrOF, Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia poniżej zmianę w zapisach Regulaminu do naboru RPDS.04.03.02-IZ.00-02-114/16.

W załączniku nr 1 do Regulaminu pn. „Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 w dniu 07.04.2016 r. (Uchwała nr 31/16 KM RPO WD) obowiązujących w naborze RPDS.04.03.02-IZ.00-02-114/16”, w związku ze zmianą narzędzia do składania wniosków – Generatora, wprowadza się następujące zmiany:

Kryteria oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium Waga
  3.3   Ocena typu podejmowanego działania   Ocenie będzie podlegać typ PROJEKTU przewidziany przez Wnioskodawcę do realizacji (zgodnie z typami działań opisanych w Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WD 2014 – 2020). Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów części A we wniosku o dofinansowanie. Ø Projekt realizuje wyłącznie typ działania 4.3 A lub 4.3 B – 1 pkt Ø Projekt realizuje łącznie typy działania 4.3 A i 4.3 B– 2 pkt   max. 2 pkt
    3.5       Kryterium wkładu własnego   Z uwagi na ograniczone środki finansowe przy jednoczesnym dużym zapotrzebowaniu, preferowane będą projekty zakładające większy udział wkładu własnego. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów części Z we wniosku o dofinansowanie. Ø Projekt nie zakłada zwiększenia minimalnego wymaganego wkładu własnego – 0 pkt Ø Projekt zakładający zwiększenie minimalnego wymaganego wkładu własnego o co  najmniej 5 punktów procentowych – 2 pkt Ø Projekt zakładający zwiększenie minimalnego wymaganego wkładu własnego o co najmniej 10  punktów procentowych – 4 pkt max. 4 pkt

Pozostałe zapisy dokumentacji konkursowej pozostają bez zmian.