W załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu pn. ” Kryteria wyboru projektów – Działanie 1.3, Podziałanie 1.3.2 , Schemat 1.3 A oraz Schemat 1.3 B”  w skutek omyłki nie ujęto aktualnych doprecyzowań/komentarzy w  kryteriach Oceny  zgodności ze Strategią ZIT WrOF przyjętych przez Komitet Monitorujący uchwałą nr 38/16 z dnia 9 czerwca 2016 r. zatwierdzoną przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

W Regulaminie konkursu w pkt. 13 Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia jest odniesienie do dokumentu źródłowego tj. uchwały nr 38/16 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z dn. 9 czerwca 2016 r.  dlatego załączniki w obu Poddziałaniach zostały uzupełnione. Zmianie uległa weryfikacja kryterium m.in. Poprawność doboru wskaźników. Po dodaniu zapisu dopuszcza się możliwość jednorazowej korekty.
 
Poniżej uaktualniony załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu. Aktualny załącznik znajduje się również pod naborem.