Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w Kryteriach oceny zgodności projektów ze strategią ZIT WrOFw ramach kryterium nr 2 Wpływ realizacji projektu na realizację wartości docelowej wskaźników monitoringu realizacji celów Strategii ZIT, ze względu na omyłkę pisarską w pozycji – „ 0 (brak wpływu i wpływ nieznaczący)”, wprowadzono poprawny zapis „do”, zamiast „poniżej”.
Pełna treść komunikatu poniżej: