Komunikat w sprawie „Kryteriów oceny zgodności projektów ze strategią ZIT WrOF”, w ramach konkursu
nr RPDS.06.03.02-IZ.00-02-170/16 dla Poddziałania 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF (typ projektów A).

IP ZIT WrOF informuje, iż w ramach Kryterium 1.4 Zgodność projektu z wykazem zabytków, w przypadku projektu obejmującego kilka budynków, każdy z nich będzie oceniany osobno, a następnie obliczona zostanie średnia ilość przyznanych punktów.