W związku z dużym zainteresowaniem naborem nr RPDS.01.03.02-IP.01-02-134/16 (wnioski złożone w ramach schematu B wyczerpują aż 509% alokacji) przypominamy, że zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w ramach oceny zgodności ze Strategią ZIT występuje kryterium Limitu alokacji. Kryterium to spełnią projekty, których łączna wartość wnioskowanej dotacji (uwzględniając kolejność projektów na liście wg liczby zdobytych punktów) nie przekroczy 200% środków przewidzianych na konkurs.
Ocena zgodności ze Strategią ZIT składa się z 3 etapów (sekcji): po ocenie ogólnej zgodności ze Strategią ZIT, następuje sprawdzenie, czy projekt otrzymał co najmniej 15% możliwych do uzyskania punktów na tym etapie oceny, a następnie weryfikowane jest kryterium Limit alokacji. Do kolejnego etapu oceny mogą przejść tylko te projekty, które spełniły kryteria kluczowe, uzyskały minimum punktowe oraz spełniły kryterium Limit alokacji.
Przypominamy, że zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu DIP/ZIT WrOF dokonuje wyboru wniosków o dofinansowanie projektu na podstawie zatwierdzonych Uchwałą Nr 38/16 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z 9 czerwca 2016 r. „Kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020”.