W Regulaminie naboru nr RPDS.03.04.02-IZ.00-02-129/16,  w punkcie 15. Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zawarto informację,że IZ RPO WD ma możliwość wydłużenia terminu składania wniosków oraz że decyzja w tej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

Na podstawie powyższego zapisu oraz z uwagi na problemy techniczne skutkujące niemożliwością wprowadzenia przedmiotowych naborów do aplikacji SNOW w odpowiednim terminie (tj. w dniach 1-2 sierpnia), Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 postanawia przesunąć termin zakończenia składania wniosków o dofinansowanie projektów
z dnia 31 sierpnia 2016 r. na dzień 05 września 2016 r.

Pozostałe zapisy regulaminu nie ulegają zmianie.

Treść orygnialnego komunikatu Instytucji Zarządzającej w załączniku.Informację o zmianie umieszczono również pod naborem.