Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu jest wskazywany w Regulaminie Konkursu, stanowiącym załącznik do ogłoszenia na naborze. Jest więc określany na moment ogłaszania naboru i uwzględnia w szczególności terminy wynikające z Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów. Zgodnie z treścią ww. Regulaminu wydłużenie terminu oceny projektów może nastąpić na każdym etapie oceny.
W trakcie oceny projektów w ramach RPO WD 2014-2020 w części przypadków nie było możliwe dotrzymanie określonych w regulaminach konkursów orientacyjnych terminów rozstrzygnięcia naborów, głównie z powodu:
– stosowania kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie doręczeń oraz związanych z nim terminów, który znacznie wydłużył obieg dokumentów między Wnioskodawcą a Instytucją Zarządzającą,
–  w niemalże wszystkich przypadkach złożona dokumentacja wymagała poprawy, a niejednokrotnie dodatkowo konieczne było wystąpienia do Wnioskodawcy o usunięcie braków formalnych lub oczywistych omyłek w składanych wnioskach (w trybie wskazanym w art. 43. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020), co miało wpływ na termin dokonywanej oceny
–  przy poprawie dokumentacji Wnioskodawcy licznie występowali o wydłużenia terminów na uzupełnienie wniosków,
– duże zainteresowanie Wnioskodawców ogłoszonymi konkursami spowodowało kumulację prac związanych z oceną, a tym samym wydłużenie procesu oceny
– złożony charakter ocenianych projektów wymagający niejednokrotnie angażowania dodatkowych ekspertów w procesie oceny merytorycznej

W związku z powyższym Zarząd Województwa Dolnośląskiego zmienił termin orientacyjnego rozstrzygnięcia naborów w następującym przypadku dotyczącym ZIT WrOF:
Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową
Nabór nr RPDS.07.02.02-IZ.00-02-079/16
Orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru wskazany w regulaminie konkursu: październik 2016 Zmieniony termin: grudzień 2016 r.

Treść całego komunikatu poniżej.