Informujemy, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014-2020 w dniu 4 kwietnia 2017 roku, podjął decyzję w sprawie zmiany terminu ogłoszenia konkursów dla Działania 10.1 i 10.2 RPO WD względem terminów przewidzianych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2017.
 
Termin ogłoszenia naborów dla Poddziałania 10.1.3, Poddziałania 10.2.2, Poddziałania 10.2.3 i Poddziałania 10.2.4, planowany na dzień dzisiejszy tj. 5 kwietnia 2017 roku został przesunięty na 11 maja 2017 roku.
 
Decyzja jest podyktowana koniecznością dostosowania dokumentacji konkursowej, w tym kryteriów wyboru projektów, do ogłoszonych w dniu 30 marca 2017 roku zmienionych Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów.
 
IZ RPO jednocześnie informuje, że terminy rozpoczęcia i zakończenia naborów pozostają bez zmian tj. rozpoczęcie naborów w dniu 22 czerwca 2017 r. i zakończenie naborów w dniu 6 lipca 2017 r.
 
W załączeniu treść Komunikatu Zarządu Województwa Dolnośląskiego.