Informujemy, że dla naboru RPDS.09.01.02-IP.02-02-068/16  w ramach Poddziałania 9.1.2  Aktywna Integracja – ZIT WrOF została zatwierdzona została lista projektów zakwalifikowanych do oceny formalno-merytorycznej.