Informujemy, że dla naboru RPDS.10.02.02-IZ.00-02-054/16   w ramach Poddziałania 10.2.2  Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF została zatwierdzona została lista projektów zakwalifikowanych do oceny formalno-merytorycznej.