Uwaga! Instytucja Zarządzająca RPO WD 2014 – 2020 informuje, że alokacja przeznaczona na konkurs w ramach naboru nr RPDS.02.01.02-IZ.00-02-409/20
w Poddziałaniu 2.1.2 E-usługi publiczne – ZIT WrOF wynosi 7 615 854 EUR czyli 34 168 529 PLN (zgodnie z obowiązującym w czerwcu 2021 r. kursem, tj. 1 EUR – 4,4865 PLN), w tym zabezpiecza się na procedurę odwoławczą 15% kwoty przeznaczonej na konkurs.

Uwaga! Instytucja Zarządzająca RPO WD 2014 – 2020 informuje, że przesunięty został termin zakończenia składania wniosków w konkursie z 4 grudnia br. na 11 stycznia 2021 r. Zmiana podyktowana jest wywołanym przez stan pandemii i sygnalizowanym przez wnioskodawców wydłużeniem procedur administracyjnych, związanych z przygotowywaniem dokumentacji projektowej.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

Oś priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne

Działanie 2.1. E-usługi publiczne

Poddziałanie 2.1.2 E-usługi publiczne – ZIT WROF

 

2.1. A Tworzenie lub rozwój (poprawa e-dojrzałości) e-usług publicznych (A2B, A2C);

2.1 B Tworzenie lub rozwój elektronicznych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A), niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych;

2.1 C. Przedsięwzięcia dotyczące tworzenia i wykorzystania otwartych zasobów publicznych;

Nr naboru RPDS.02.01.02-IZ.00-02-409/20

KOMUNIKAT

w sprawie konkursu w ramach Osi priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi publiczne – ZIT WROF

Nr naboru RPDS.02.01.02-IZ.00-02-409/20

W związku z wątpliwościami ze strony potencjalnych Wnioskodawców dotyczącymi różnic w numeracji typów projektów mogących ubiegać się o dofinansowanie w ramach przedmiotowego naboru w Generatorze Wniosków SNOW oraz w Regulaminie konkursu, informujemy, że w celu wybrania typu projektu dot. rozwoju elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji, w Generatorze wniosków SNOW należy wybrać typ:

2.1.A.Tworzenie lub rozwój (poprawa e-dojrzałości) e-usług publicznych (A2B, A2C): e) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji.

Generator wniosków SNOW pobiera aktualnie dane z systemu krajowego SL2014, w którym wskazano wszystkie rodzaje projektów określone dla typu 2.1.A, natomiast zgodnie z Regulaminem konkursu,  aktualnie trwający nabór ograniczony został do wybranych typów.

W tej sytuacji zastosowana w Regulaminie ciągła numeracja typów  skutkuje rozbieżnością
w oznaczeniu typu projektu dotyczącego e-usług publicznych zakładających rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż wybierając typ projektu 2.1.B, zgodnie z Regulaminem konkursu należy wybrać w Generatorze wniosków SNOW:

2.1.B Tworzenie lub rozwój elektronicznych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A), niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych: a) urzędów administracji samorządowej.

I . Informacje ogólne

Regulamin w szczególności określa cel i zakres konkursu, zasady jego organizacji, warunki uczestnictwa, sposób wyboru projektów oraz pozostałe informacje niezbędne podczas przygotowywania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – Oś priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi publiczne – ZIT WROF.

Regulamin oraz wszystkie niezbędne do złożenia w konkursie dokumenty są dostępne na stronie internetowej RPO WD 2014-2020: http://rpo.dolnyslask.pl/oraz na portalu Funduszy Europejskich: http://www.funduszeeuropejskie.gov.ploraz na stronie www.zitwrof.pl.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Wnioskodawcę postanowień Regulaminu.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem konkursu, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego i Unii Europejskiej.

Wybór projektów do dofinansowania jest przeprowadzany w sposób przejrzysty, rzetelny  i bezstronny. Wnioskodawcom zapewniony jest równy dostęp do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania oraz równe traktowanie.

Do postępowania w zakresie ubiegania się o dofinansowanie oraz udzielania dofinansowania nie stosuje się ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, sposobu obliczania terminów, doręczenia pisemnej informacji do Wnioskodawcy (w szczególności o zakończeniu oceny jego projektu i jej wyniku).

Wszelkie terminy realizacji określonych czynności wskazane w regulaminie konkursu, jeśli nie wskazano inaczej, wyrażone są w dniach kalendarzowych. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień roboczy.

 1. Pełna nazwa i adres właściwej instytucji organizującej konkurs:

Instytucją Organizującą Konkurs [IOK] jest Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 [IZ RPO WD] oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego [ZIT WrOF]

Zadania związane z naborem realizuje Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego – ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław

oraz

Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej, pl. Nowy Targ 1-8, kod pocztowy 50-141 Wrocław.

 

III. Przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegających dofinansowaniu:

Przedmiotem konkursu są realizowane na terenie ZIT WrOF, typy projektu określone dla Osi priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działania 2.1. E-usługi publiczne, Poddziałania 2.1.2 E-usługi publiczne – ZIT WROF, tj.:

2.1.A Tworzenie lub rozwój (poprawa e-dojrzałości) e-usług publicznych (A2B, A2C):

 1. a) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury;
 2. b) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej, np. GIS;
 3. c) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie bezpieczeństwa kryzysowego;
 4. d) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji.

 

W naborze nie będą finansowane e-usługi w zakresie e-zdrowia.

 

Kategoriami interwencji  (zakresem interwencji) dla niniejszego typu projektu są kategorie: 078, 101.

 

2.1.B Tworzenie lub rozwój elektronicznych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A), niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych. Elementem przedsięwzięcia może być tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C):

 1. a) urzędów administracji samorządowej:

– dot. tworzenia, rozwijania i integracji baz danych i zasobów cyfrowych wspomagających komunikację między tymi podmiotami (A2A),

– wspomagające procesy decyzyjne (obejmujące procesy wewnątrz urzędów
i administracji, m.in. związane z systemami zarządzania i wymianą informacji – tzw. backoffice),

– upowszechniające i ułatwiające komunikację elektroniczną instytucji publicznych z podmiotami zewnętrznymi administracji.

Realizując typ projektu 2.1B a) wnioskodawca jest zobowiązany do wypełnienia  Kwestionariusza do Katalogu Rekomendacji Cyfrowego Urzędu (załącznik nr 3 do Regulaminu).

Kategoriami interwencji  (zakresem interwencji) dla niniejszego typu projektu są kategorie: 078, 101.

 

2.1.C Przedsięwzięcia dotyczące tworzenia i wykorzystania otwartych zasobów publicznych:

 1. a) Projekty z zakresu digitalizacji zasobów i treści publicznych, np. kulturowych, naukowych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego i lokalnego służące zapewnieniu powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do danych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/ lokalnego.
 2. b) Projekty służące zapewnieniu powszechnego otwartego dostępu w postaci cyfrowej do danych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/ lokalnego.
 3. c) Projekty dotyczące stworzenia lub wdrożenia nowych e-usług służących zwiększeniu uczestnictwa mieszkańców w procesach podejmowania decyzji w gminach, powiatach i regionie (open government), w tym także takie, które wykorzystują informacje sektora publicznego i/lub inne, istniejące e-usługi.

Kategoriami interwencji (zakresem interwencji) dla niniejszego typu projektu są kategorie: 079, 101.

 

Niekwalifikowalne będą:

 • Wydatki na utrzymanie dotychczasowej infrastruktury i wydatki bieżące: np. koszt dzierżawy łącz.
 • Wydatki na usługi związane z np. prowadzeniem serwisu www, kont poczty elektronicznej, utrzymaniem/hostingiem/hotelingiem serwerów, rejestracją i utrzymaniem domen – powyżej 5% kosztów kwalifikowalnych projektów (nie dotyczy wydatków związanych
  z modelem chmury obliczeniowej).
 • Koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji projektów powyżej 20% łącznych kosztów wynajmu lub utrzymania budynków (koszty utrzymania budynku stanowią łącznie wszystkie opłaty (koszty) ponoszone w celu utrzymania danego budynku. Metodologia wyliczenia przedmiotowych kosztów powinna odnosić się do kosztów w skali jednego roku).
 • Wydatki na sprzęt służący digitalizacji przekraczające 49% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
 • Środki transportu.

Dofinansowanie nie może być przyznane na projekt zakończony zgodnie z art. 65 ust. 6 Rozporządzenia ogólnego, tj. fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany przed przedłożeniem IOK wniosku o dofinansowanie, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

Wszystkie przedsięwzięcia muszą uwzględniać konieczność dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (jako obowiązkowy element projektu). Sfinansowana w ramach projektu, szeroko rozumiana infrastruktura (w tym technologie i systemy informacyjno-komunikacyjne) ma zwiększać dostępność i eliminować bariery dla osób
z niepełnosprawnościami oraz być zgodna z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 zwłaszcza w zakresie stosowania standardów dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020.

Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, neutralny wpływ produktów projektu na zasadę niedyskryminacji (w tym niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność). Jeżeli Wnioskodawca uznaje, że jego projekt ma neutralny wpływ na realizację tej zasady, wówczas taką deklarację wraz z uzasadnieniem powinien zawrzeć w treści wniosku o dofinansowanie. Neutralność produktu projektu musi wynikać wprost z zapisów wniosku o dofinansowanie.

Należy także zwrócić uwagę na to, iż o pozytywnym wpływie na zasadę niedyskryminacji świadczy także zastosowanie w zlecanych w ramach projektu zamówieniach publicznych klauzul społecznych (dotyczących osób z niepełnosprawnościami) a także dostępna dla osób z niepełnosprawnościami strona internetowa. Nie zwalnia to jednak Wnioskodawcy z konieczności dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wypełniając wniosek o dofinansowanie, należy zapoznać się z zapisami „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w  ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020” oraz materiałami znajdującymi się na stronie internetowej: www.power.gov.pl/dostepnosc oraz w zakładce Dowiedz się więcej o Programie -> Poznaj Fundusze Europejskie bez barier znajdującej się na stronie internetowej RPO WD: http://rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie/poznaj-fundusze-europejskie-bez-barier/, w tym
z Poradnikiem opublikowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami. Ponadto zwraca się uwagę, że obowiązują również nowe przepisy prawa krajowego w zakresie dostępności, tj. ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, która nakłada obowiązek spełnienia przez podmioty publiczne wymagań w zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych zgodnie z wymogami zawartymi w ust. 1 art. 5. Przedmiotowa ustawa odwołuje się do standardów WCAG 2.1 AA i rozszerza wymagania zawarte w Standardach dostępności dla polityki spójności 2014-2020, będące załącznikiem nr 2 do ww. wytycznych (standardy te dotyczyły WCAG 2.0 AA). Ponadto obowiązuje ustawa
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która nakłada również inne obowiązki skierowane przede wszystkim do podmiotów sektora finansów publicznych dotyczące m.in. dostępności architektonicznej. Wymienione minimalne wymogi stanowią uzupełnienie wymogów stawianych w załączniku nr 2 do Wytycznych
w zakresie równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Warunki oraz preferencje w zakresie realizacji projektów szczegółowo określają „Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020”, zatwierdzone Uchwałą nr 2/15 Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 z dnia 6 maja 2015 r. z późn. zm., zamieszczone na stronie internetowej RPO WD: http://rpo.dolnyslask.pl/posiedzenia-i-uchwaly/. „Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów” obowiązujących dla naboru stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

 1. Typy Wnioskodawców/Beneficjentów oraz Partnerów:

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • instytucje kultury, ich związki i porozumienia;
 • organizacje pozarządowe (w tym organizacje turystyczne oraz LGD);
 • uczelnie/szkoły wyższe, ich związki i porozumienia;
 • jednostki naukowe;
 • jednostki badawczo-rozwojowe;
 • służby zapewniające bezpieczeństwo publiczne;
 • jednostki organizacyjne Służby Więziennej;
 • jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej – dla projektów o zasięgu regionalnym;
 • porozumienia ww. podmiotów.

Partnerem w projekcie może być tylko podmiot wskazany powyżej.

V. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

Alokacja przeznaczona na konkurs w ramach naboru nr RPDS.02.01.02-IZ.00-02-409/20
w Poddziałaniu 2.1.2 E-usługi publiczne – ZIT WrOF wynosi 7 615 854 EUR czyli 34 168 529 PLN (zgodnie z obowiązującym w czerwcu 2021 r. kursem, tj. 1 EUR – 4,4865 PLN), w tym zabezpiecza się na procedurę odwoławczą 15% kwoty przeznaczonej na konkurs.

W sytuacji, gdy w konkursie nie ma negatywnie ocenionych projektów na żadnym etapie oceny oraz dostępna alokacja pozwala na dofinansowanie w pełnej wnioskowanej wysokości wszystkich projektów, wybór może zostać dokonany na pełną kwotę alokacji przeznaczonej na nabór.

Kwota alokacji do czasu rozstrzygnięcia naborów może ulec zmniejszeniu ze względu na pozytywnie rozpatrywane protesty w ramach działania.

Ze względu na kurs euro kwota dostępnej alokacji może ulec zmianie. Dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania listy ocenionych projektów, tj. rozstrzygnięcia konkursu (wyboru do dofinansowania).

Kwota alokacji do czasu rozstrzygnięcia naboru może ulec zmniejszeniu również ze względu na wybór w ramach Działania projektów do dofinansowania w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej.

IOK może zwiększyć kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie w trakcie trwania naboru (poprzez zmianę Regulaminu konkursu) lub po rozstrzygnięciu konkursu –  z uwzględnieniem możliwości dofinansowania kolejnych projektów na liście według liczby otrzymanych punktów, zgodnie z zasadą równego traktowania (dofinansowanie wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów albo dofinansowanie kolejno projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz taką samą ocenę).

 1. Minimalna wartość wnioskowanego dofinansowania:

Nie dotyczy.

Minimalna całkowita wartość projektu: 200 000 PLN (również dla projektów partnerskich).

VII. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:

Wnioskowana w projekcie wartość dofinansowania w ramach konkursu nie może być większa niż alokacja przeznaczona na konkurs pomniejszona o kwotę przeznaczoną na odwołania, tj. 3 995 000 EUR, tj. 17 548 837 PLN (w odniesieniu do pierwotnej alokacji przeznaczonej na konkurs).

VIII. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota do dofinansowania projektu:

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi:

 • w przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych;
 • w przypadku projektu objętego pomocą publiczną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020:

Intensywność wsparcia dla poszczególnych beneficjentów:

 • dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
 • dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
 • dla dużych przedsiębiorców – do 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
 • w przypadku projektu objętego pomocą publiczną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020:
 • kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji, ale nie może być większa niż 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz, albo przy użyciu mechanizmu wycofania.

      lub alternatywnie:

 • tylko w przypadku pomocy nieprzekraczającej 2 mln EUR – maksymalna kwota pomocy – 80 % kosztów kwalifikowalnych.
 • W przypadku projektu objętego pomocą de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis
  w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 – 85 % kosztów kwalifikowalnych (z zastrzeżeniem, że całkowita kwota pomocy de minimis dla danego podmiotu w okresie trzech lat podatkowych, z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de minimis otrzymanej z innych źródeł nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro).

IX. Minimalny wkład własny jako % wydatków kwalifikowalnych

Minimalny wkład własny (pokryty ze środków własnych lub innych źródeł finansowania) wynosi:

 • w przypadku projektu bez pomocy publicznej – 15 % kosztów kwalifikowalnych;
 • w przypadku pozostałych projektów – zgodnie z poziomem wynikającym z kalkulacji luki finansowej lub poziomu pomocy publicznej / de minimis.

z zastrzeżeniem, że całkowita kwota pomocy de minimis dla danego podmiotu (Beneficjenta / Partnera) w okresie trzech lat podatkowych (z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de minimis otrzymanej z innych źródeł) nie może przekroczyć równowartości 200 000 EUR.

 

 

 1. Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu:

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnej na stronie: https://snow-umwd.dolnyslask.pl/ i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie:

od godz. 8:00 dnia 16 października 2020 r. do godz. 15:00 dnia 11 stycznia 2021 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk PDF wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Wniosek powinien zostać złożony wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków
o dofinansowanie EFRR (dalej Generator Wniosków), dostępnej na stronie: https://snow-umwd.dolnyslask.pl/ we wskazanym w Regulaminie terminie.  Wnioskodawca nie składa wersji papierowej wniosku o dofinansowanie na etapie aplikowania i oceny. Złożona do IOK wersja papierowa wniosku o dofinansowanie nie będzie podlegać ocenie oraz zwrotowi do Wnioskodawcy.

IOK nie wymaga podpisu elektronicznego (z wykorzystaniem ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego) wniosku o dofinansowanie złożonego w aplikacji Generator Wniosków
o dofinansowanie EFRR.

Skany załączanych w Generatorze Wniosków załączników będących kopiami dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez:

 • osoby uprawnione do podpisania wniosku o dofinansowanie zgodnie z dokumentami statutowymi lub załączonym do wniosku pełnomocnictwem – jeżeli właścicielem dokumentu potwierdzanego „za zgodność” jest Wnioskodawca, lub
 • właściciela dokumentu potwierdzanego „za zgodność” niebędącego Wnioskodawcą – jeżeli właścicielem dokumentu potwierdzanego „za zgodność” jest podmiot inny niż Wnioskodawca np. Partner, podmiot realizujący projekt.

Wnioski wypełnione w języku obcym (obowiązuje język polski), nie będą rozpatrywane.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie do IOK uznaje się datę skutecznego złożenia (wysłania) wniosku za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR.

W przypadku problemów technicznych z systemem informatycznym SNOW należy niezwłocznie zgłosić problem na adres email: gwnd@dolnyslask.pl.

Wnioski robocze w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie EFRR są uznawane za złożone nieskutecznie i nie podlegają ocenie.

W przypadku złożenia (wysłania) wniosku o dofinansowanie projektu w aplikacji Generator Wniosków o dofinansowanie po terminie wskazanym w Regulaminie i w ogłoszeniu
o konkursie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków o dofinansowanie EFRR oznacza potwierdzenie zgodności wskazanej w nim treści, w szczególności oświadczeń zawartych
w dokumencie (i załącznikach, które stanowią jego integralną część) ze stanem faktycznym.

Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (z wyłączeniem oświadczenia, o którym mowa w art. 41 ust. 2 pkt 7c ustawy wdrożeniowej, tj. oświadczenia dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji). Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń”, która zastępuje pouczenie IOK o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie podczas trwania konkursu oraz na każdym etapie jego oceny. Należy wówczas złożyć do IOK pismo z prośbą o wycofanie wniosku podpisane przez osobę uprawnioną (osoby uprawnione) do podejmowania decyzji
w imieniu Wnioskodawcy zgodnie z zapisami pkt 19 Regulaminu.

IOK zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie.

Forma składania wniosków określona w tym punkcie Regulaminu obowiązuje także przy składaniu każdej poprawionej wersji wniosku o dofinansowanie.

 

Biorąc pod uwagę specyfikę przedmiotowego naboru oraz rekomendacje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z 14 maja 2020 r. (znak: DPA-III.754.1.2020.KM), w celu opracowania elementów studium wykonalności, przeprowadzania analiz, w tym zwłaszcza analizy finansowej, IZ RPO WD utrzymuje wobec Wnioskodawców/ Beneficjentów wymogi wynikające z zawieszonych zapisów rozdziałów od 3 do 11 wytycznych z dnia 10 stycznia 2019 r. w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

 

 1. Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu:

Wszystkie kwestie dotyczące naboru opisane zostały w Regulaminie, który dostępny jest wraz z załącznikami na stronie internetowej RPO WD 2014-2020: http://rpo.dolnyslask.pl/oraz na portalu Funduszy Europejskich: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie www.zitwrof.pl.

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania (64)