Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027  (SZOP FEDS 2021-2027)

Celem Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 jest przedstawienie informacji na temat możliwości uzyskania dofinansowania. Dokument uszczegóławia zapisy programu i przedstawia podział jego priorytetów na działania i typy projektów.

Projekt SZOP FEDS 2021-2027 do konsultacji przyjęty dnia 20-02-2023

Indykatywna tabela finansowa SZOP FEDS 2021-2027 do konsultacji

 

Uwagi do dokumentu należy zgłaszać do dnia 2 marca 2023 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: konsultacje_szop_dla_FEDS@dolnyslask.pl na załączonym formularzu zgłaszania uwag.

 

Formularz_zglaszania_uwag_SZOP FEDS 2021-2027

 

Zgłaszając uwagi do dokumentu prosimy odnosić się do konkretnych zapisów (część dokumentu, numer strony), uwagi w formie komentarzy bez propozycji zmian zapisów oraz uzasadnienia nie będą rozpatrywane. Wszelkie propozycje zgłaszane przez Państwa w trakcie konsultacji nie mogą być sprzeczne albo wykraczać poza zapisy programu. Ostateczna wersja programu dostępna jest tutaj.

 

W tym okresie programowania SZOP FEDS 2021-2027 jest dokumentem elektronicznym, w związku z czym większość pól wskazanych w dokumencie zawiera gotowe pozycje do wyboru z list rozwijalnych i bazuje na słownikach opracowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, dlatego nie wszystkie Państwa propozycje będą mogły być uwzględnione. Nie ma możliwości dodawania zapisów precyzujących zasady dotyczące danych typów projektów.

W związku z tym prosimy o zgłaszanie uwag do pola Opis działania, który jest kluczowy dla określenia zakresu wsparcia. Z uwagi na to, że w dokumencie obowiązuje limit znaków, prosimy aby Państwa propozycje były zwięzłe. Część zasad ujętych w programie, takich jak zgodność z określonymi politykami albo preferencje nie zostało przełożonych do SZOP FEDS 2021-2027, ale będą one rozwinięte w kryteriach wyboru projektów.

 

Biorąc udział w konsultacjach akceptują Państwo niniejsze zasady.