Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 oraz art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021r. oraz porozumienia  z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zasad współpracy Stron Porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji i koordynowaniu wspólnych przedsięwzięć, bieżącej obsłudze i rozliczeniach ZIT WrOF, prowadzi konsultacje społeczne zmian w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027.

Przedmiotem konsultacji społecznych są zmiany wprowadzone do dokumentu pn.:

  • „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego 2021-2027” (Strategia ZIT WrOF)

Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim:

– dostosowania zapisów Strategii ZIT WrOF do opisów poszczególnych działań w  Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko;

– listy projektów wybieranych w sposób niekonkurencyjny, planu finansowego oraz listy wskaźników.

Pozostałe zmiany wynikają z konieczności aktualizacji zapisów Strategii i odzwierciedlają obecny stan wdrażania instrumentu ZIT.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w dniach od 20 grudnia 2023 do 10 stycznia 2024 roku.

Zaktualizowano plan finansowy oraz listę wskaźników. Pozostałe zmiany wynikają z konieczności aktualizacji zapisów Strategii i odzwierciedlają obecny stan wdrażania instrumentu ZIT.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w dniach od 20 grudnia 2023 do 10 stycznia 2024 roku.

Projekt zmian w  Strategii ZIT WrOF znajduje się na stronie  https://zitwrof.pl/?p=15189

Opinie do Aktualizacji w  Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego 2021-2027  można składać w 21-dniowym terminie od 20 grudnia 2023 r. do dnia 10 stycznia 2024 r.  w formie:

  1. Elektronicznej za pomocą formularza zamieszczonego pod linkiem: https://zgloszenia.wroclaw.pl/app/form?id=171
  2. W formie pisemnej:
    1. przesyłając na adres Urzędu Miejskiego Wrocławia, Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, Komuny Paryskiej 39-41, 50-451  Wrocław,
    2. przynosząc bezpośrednio do Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego  przy ul. Komuny Paryskiej 39-41, 50-451  Wrocław,
    3. ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia dokumentów – Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, Komuny Paryskiej 39-41 , 50-451  Wrocław.

UWAGA: Wszystkie opinie zgłoszone w trakcie konsultacji zostaną szczegółowo przeanalizowane. Opinie złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Organem właściwym do rozpatrzenia opinii jest Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Informacja o zakresie uwzględnienia opinii zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od upływu terminu składania uwag.