Instytucja Zarządzająca RPO WD 2014-2020, informuje, że wszystkie trzy Gminy, będące liderami ZIT (tj. Gmina Wrocław, Gmina Jelenia Góra, Gmina Wałbrzych) pełnią funkcję Instytucji Pośredniczących w ramach RPO WD. Tym samym, w projektach realizowanych przez te gminy oraz ich jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, powinna zostać zastosowana połowa stawki ryczałtowej kosztów pośrednich, o której mowa w punkcie 5) rozdziału 8.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020. 

Analogiczne rozwiązanie należy przyjąć dla projektów realizowanych przez pozostałe IP, tj. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą, a także IZ, tj. Samorząd Województwa Dolnośląskiego (Wydziały, Departamenty UMWD oraz jednostki organizacyjne samorządu nieposiadające osobowości prawnej). 

Jednocześnie należy podkreślić, że powyższe uregulowanie dotyczy tych projektów, w których IZ lub IP pełni funkcję Beneficjenta (lidera). W przypadku, gdy IZ lub IP będą realizować projekt jako partner Beneficjenta, który nie pełni tych funkcji w Programie, wówczas w projekcie mają zastosowanie pełne stawki kosztów pośrednich.

Dodatkowo IZ RPO WD zwróciła się do Ministerstwa Rozwoju z prośbą o potwierdzenie stanowiska odnośnie sposobu postępowania w przypadku projektów realizowanych z EFS przez ZIT pełniące funkcję IP RPO. 

Szczegółowe informacje oraz komunikat ws. kosztów pośrednich dostępne na stronie: http://rpo.dolnyslask.pl/koszty-posrednie-w-projektach-realizowanych-przez-instytucje-zaangazowane-we-wdrazanie-programu-ip-oraz-iz/.