Wnioskodawca zapisany w LPR=wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie.

Projekty partnerskie realizowane w ramach działania 6.3 powinny być zapisane w LPR na Liście A, lub zostać zawiązane pomiędzy Wnioskodawcami, których projekty zostały tam zapisane osobno (partnerstwa muszą zostać zawarte  przed złożeniem wniosku o dofinansowanie do działania 6.3  (z zachowaniem zasad art. 33), przez co należy rozumieć, ze wniosek musi zostać złożony jako partnerski);

Nie ma możliwości zawiązywania partnerstw z podmiotami, które nie realizują swojego projektu
w ramach tego samego działania i nie zostały zapisane w LPR.

Np. gdy projekt dotyczy wspólnot, a chciałyby one zawiązać partnerstwo np. z  Gminą, to nie jest to dopuszczalne. Jedynie w sytuacji, gdy Gmina posiada swój projekt w LPR i jest on powiązany
z projektem/projektami wspólnot (w zakresie rzeczowym, celem szczegółowym), razem mogą taki projekt złożyć, jako partnerski.

Jednocześnie należy pamiętać, iż zgodnie z zapisami regulaminu konkursu, projekt partnerski powinien być realizowany wspólnie od momentu jego rozpoczęcia (np. przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej) do momentu zakończenia (np. złożenie wniosku o płatność końcową).  Punkty w ramach kryterium „partnerstwo” nie będą przyznawane, jeśli realizacja projektu będzie polegać tylko
i wyłącznie na współpracy podmiotów po zakończeniu realizacji projektu (w okresie jego trwałości)  gdy partner w projekcie będzie korzystał wyłącznie z efektów związanych z już zrealizowanym projektem.

Na ocenie formalnej sprawdzane będzie w przypadku projektów partnerskich prawidłowość wyboru partnerów w projekcie (oświadczenie Wnioskodawcy). Na ocenie merytorycznej oceniający będą sprawdzać czy projekt rzeczywiście jest partnerski i w zależności od tego przyznać punkty , bądź ich nie przyznać.Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie zostanie skontrolowana prawidłowość wyboru partnera oraz zakres umowy.

Treśc komunikatu również poniżej oraz w zakladkach z naborami

Pliki do pobrania (1)