Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej w konkursie nr RPDS. 01.02.02-IP.01-02-180/16 dla Poddziałania 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa