Informujemy o opublikowaniu listy projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej w ramach naboru nr RPDS. 01.03.02-IP.01-02-182/16 .