16 czerwca 2017 r. została zakończona ocena zgodności ze strategią ZIT WrOF w ramach naboru nr RPDS.10.02.02-IZ.00-02-221/17  dla poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF.
Kryteria oceny zgodności ze strategią ZIT WrOF spełniło 13 projektów, których wartość całkowita wynosi 11 979 529,95 zł, natomiast wartość dofinansowania to 10 182 600,43 .
Lista projektów, które spełniły kryteria oceny zgodności ze strategią ZIT WrOF dla naboru nr RPDS.10.02.02-IZ.00-02-221/17 znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.