29 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 676/VI/19 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.5 Bezpieczeństwo, Poddziałania 4.5.2 Bezpieczeństwo – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.04.05.02-IZ.00-02-317/18).

Lista projektów spełniających kryteria naboru znajduje się również w zakładce z ogłoszeniem o naborze:

http://zitwrof.pl/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-nr-rpds-04-05-02-iz-00-02-31718-dla-poddzialania-4-5-2-bezpieczenstwo-zit-wrof/