19 marca 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 512/VI/19 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna, Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałania 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.07.02.02-IZ.00-02-312/18). 

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach RPDS.07.02.02-IZ.00-02-312/18-ZIT WrOF znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze: 

https://zitwrof.pl/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-nr-rpds-07-02-02-iz-00-02-31218-dla-poddzialania-7-2-2-inwestycje-edukacje-ponadgimnazjalna-tym-zawodowa-zit-wrof/