W dniu 28 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 3219/V/16 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.04.02.02-IZ.00-02-123/16).
 Do dofinansowania zostało wybrano 3 projekty, których wartość całkowita wynosi 58 119 768,01 PLN,  natomiast wartość dofinansowania wynosi 27 392 666,65  PLN.
Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu, informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej dla oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałania 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.04.02.02-IZ.00-02-123/16) oraz Regulamin pracy KOP znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.