25 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 3688/V/17 w sprawie zmiany uchwały nr 3525/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2016 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałania 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.04.03.02-IZ.00-02-114/16).

W związku z wyrażeniem zgody na realizację projektu przy obniżonej kwocie dofinansowania przez wnioskodawcę – Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy wybrano projekt z obniżoną kwotą dofinansowania równo 4 019 189,04 PLN

Do dofinansowania zostało wybranych 8 projektów, których wartość całkowita wynosi 32 151 307,23 PLN,  natomiast wartość dofinansowania wynosi 17 864 559,00 PLN.