W dniu 28 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 3221/V/16 w sprawie wyboru projektów w trybie pozakonkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Poddziałanie 5.1.2 Drogowa dostępność transportowa – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.05.01.02-IZ.00-02-186/16).
 
Do dofinansowania został wybrany 1 projekt, którego wartość całkowita wynosi 75 676 574,00 PLN,  natomiast wartość dofinansowania wynosi 52 296 819,42  PLN.
Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu, informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej dla oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 5.1 Drogowa dostępność transportowa Poddziałania 5.1.2 Drogowa dostępność transportowa – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.05.01.02-IZ.00-02-186/16) oraz Regulamin pracy KOP znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.