W dniu 28 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 3038/V/16 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałanie 6.1.2C Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.06.01.02-IZ.00-02-101/16). Do dofinansowania zostało wybrane 4 projekty.